Váš prehliadač nie je podporovaný na tejto stránke.

Všeobecné podmienky prenájmu

Odporučte stránku svojím známym

Všeobecné podmienky prenájmu

I. Vymedzenie pojmov

Na účely týchto podmienok sa rozumie:

 1.  „Prenajímateľom“ spoločnosť Solík SK, s.r.o., so sídlom Odborov 2554, 017 01, Považská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36347426, DIČ: 2022054056, IČ DPH: SK2022054056, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 15999/R, telefón: 0917 500 507, email: eshop(zavináč)solik.sk. Prenajímateľ pri uzatváraní a plnení Zmluvy podľa týchto podmienok koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti;
 2. „Nájomcom“ osoba, ktorá s Prenajímateľom uzatvára Zmluvu podľa týchto podmienok;
 3. „Spotrebiteľom“ Nájomca, ktorý pri uzatváraní a plnení Zmluvy s Prenajímateľom nekoná v rámci výkonu svojho povolania, predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo inej odbornej či samostatnej zárobkovej činnosti;
 4. „Podnikateľom“ Nájomca, ktorý pri uzatváraní a plnení Zmluvy s Prenajímateľom koná v rámci výkonu svojho povolania, predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo inej odbornej či samostatnej zárobkovej činnosti;
 5. „Zmluvnými stranami“ Prenajímateľ a Nájomca;
 6. „Zmluvou“ nájomná zmluva medzi Prenajímateľom a Nájomcom, uzavretá prostredníctvom Internetového obchodu, v prevádzkarni Prenajímateľa alebo v prevádzkarni zmluvného partnera Prenajímateľa, ktorej predmetom je konkrétne určená hnuteľná vec vo výlučnom vlastníctve Prenajímateľa, najmä, nie však výlučne pracovný stroj či zariadenie v ponuke Internetového obchodu (ďalej len „predmet nájmu“). Účelom Zmluvy je prenechanie predmetu nájmu Nájomcovi na dočasné užívanie v súlade s účelom určenia predmetu nájmu, a to na dobu, za odplatu (nájomné) a za podmienok určených Zmluvou a týmito podmienkami. Zmluva sa uzatvára v režime zákona č. 513/1991 Zb., ibaže by všeobecne záväzné právne predpisy stanovili inak;
 7. „Internetových obchodom“ obchod prevádzkovaný pod doménou www.solik.sk

 

II. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto podmienky sa vzťahujú na uzatváranie Zmlúv s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku, alebo Zmlúv uzavretých osobne v prevádzkarni Prenajímateľa alebo v prevádzkarni zmluvného partnera Prenajímateľa, a sú neoddeliteľnou súčasťou každej takto uzavretej Zmluvy.
 2. Pokiaľ nie je v písomnej dohode medzi Zmluvnými stranami alebo zákonom stanovené inak, uplatnia sa na všetky vzťahy medzi Zmluvnými stranami tieto podmienky. Uzavretím Zmluvy sa Zmluvné strany v súlade s ustanovením článku 6 ods. 2 nariadenia č. 593/2008/ES dohodli, že otázky neupravené týmito podmienkami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky (ďalej spoločne len „Rozhodné právo“). V prípade, že Nájomca je Spotrebiteľom a niektoré z jeho práv a povinností v zmysle týchto podmienok a Rozhodného práva sú právnym poriadkom krajiny, na ktorú sa Internetový obchod zameriava a v ktorej má Spotrebiteľ svoj domicil, upravené odlišne, použije sa právna úprava, ktorá je pre Spotrebiteľa priaznivejšia.

 

III. Informácie pred uzavretím Zmluvy a postup uzavretia Zmluvy

 1. Pred uzavretím Zmluvy oznamuje Prenajímateľ Spotrebiteľovi nasledovné informácie:
  1. Údaje o hlavných vlastnostiach predmetu nájmu sú uvedené priamo v Zmluve;
  2. Identifikačné a kontaktné údaje Prenajímateľa sú uvedené v čl. I. týchto podmienok;
  3. Výška nájomného je uvedená priamo v Zmluve;
  4. Možné spôsoby platby nájomného sú uvedené v čl. V. týchto podmienok a spôsob dodania predmetu nájmu je uvedený v čl. IV. týchto podmienok;
  5. Pre dodanie a používanie predmetu nájmu platia iba tie obmedzenia, ktoré sú uvedené v čl. IV. týchto podmienok;
  6. Výška nákladov na dodanie predmetu nájmu je uvedená v čl. IV. týchto podmienok;
  7. Údaje o právach vznikajúcich z vadného plnenia, ako aj ďalšie podmienky na uplatňovanie týchto práv, sú uvedené v čl. VII. týchto podmienok;
  8. Zmluva je uzatváraná na dobu určitú, ktorej trvanie je špecifikované priamo v Zmluve. Zmluva bez ďalšieho zaniká v prípade, ak bude voči Nájomcovi podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, ako aj v prípade poverenia súdneho exekútora na vykonanie exekúcie na majetok Nájomcu. Nájomca je v takom prípade povinný bezodkladne vrátiť predmet nájmu späť Prenajímateľovi;
  9. Spotrebiteľ môže byť povinný zaplatiť pred uzavretím Zmluvy peňažnú zábezpeku za účelom zabezpečenia pohľadávok Prenajímateľa, a to v prípade, ak tak stanoví Zmluva. Výška takejto zábezpeky je určená priamo Zmluvou;
  10. Náklady na prostriedky komunikácie na diaľku pri uzatváraní Zmluvy znáša Nájomca v zmysle podmienok poskytovateľa telekomunikačných služieb, ktorého Nájomca pri uzavretí Zmluvy využíva. Zo strany Prenajímateľa nie sú účtované žiadne dodatočné poplatky za využitie prostriedkov komunikácie na diaľku. Nájomca znáša taktiež všetky náklady spojené s užívaním predmetu nájmu počas doby nájmu, najmä, nie však výlučne, náklady na spotrebované pohonné hmoty, spotrebu energie, cenu spotrebného materiálu a pod.;
  11. Bližšie informácie o využití práva na odstúpenie od Zmluvy a o formulári na odstúpenie od Zmluvy sú uvedené v čl. VI. týchto podmienok;
  12. V prípade odstúpenia od Zmluvy Spotrebiteľ znáša náklady za vrátenie predmetu nájmu, tak ako je uvedené v čl. VI. týchto podmienok;
  13. Spotrebiteľ sa môže v rámci mimosúdneho vybavovania sťažnosti obrátiť na Prenajímateľa prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v týchto podmienkach, a ďalej môže podať sťažnosť proti postupu Prenajímateľa k orgánu dohľadu alebo štátneho dozoru, ktorým je vo veciach ochrany spotrebiteľa Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, a vo veciach ochrany osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava;
  14. Prenajímateľ nie je vo vzťahu ku Spotrebiteľovi viazaný žiadnymi kódexmi správania.
 2. Tieto podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluva medzi Prenajímateľom a Nájomcom sa uzatvára v slovenskom jazyku.
 3. Tým, že Nájomca odošle prostredníctvom Internetového obchodu objednávku, ako aj tým, že Zmluvu uzatvorí osobne priamo v prevádzkových priestoroch Prenajímateľa alebo jeho zmluvného partnera, súhlasí s uzavretím Zmluvy – v prípade využitia Internetového obchodu dištančným spôsobom s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku.
 4. Uzavretiu Zmluvy pri využití Internetového obchodu predchádza komunikácia Zmluvných strán, v rámci ktorej si Zmluvné strany dohodnú základné podmienky a predmet nájmu, t. j. iné technické kroky k uzavretiu Zmluvy nevedú. Zmluva je uzavretá okamihom vyjadrenia vzájomného súhlasu Zmluvných strán s obsahom Zmluvy. Automatizované potvrdenie prijatia objednávky Nájomcu v internetovom obchode, ktorej predmetom je predmet nájmu, nie je akceptáciou návrhu na uzavretie Zmluvy.
 5. V prípade, že Nájomca uvedie pri svojej objednávke akúkoľvek poznámku či požiadavku, potom sa takáto poznámka či požiadavka nestáva súčasťou Zmluvy a jej obsah nie je pre Prenajímateľa záväzný.
 6. Prenajímateľ zašle Nájomcovi bezodkladne po uzavretí Zmluvy potvrdenie o uzavretí Zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou potvrdenia o uzavretí Zmluvy sú tieto podmienky. Nájomca uzavretím Zmluvy s využitím Internetového obchodu súhlasí, aby mu bolo potvrdenie o uzavretí Zmluvy vystavené a zaslané v elektronickej podobe.
 7. Prenajímateľ ukladá uzavreté Zmluvy v elektronickej podobe a uchováva ich po dobu stanovenú zákonom. Prenajímateľ umožní Spotrebiteľovi prístup k Zmluve, ktorú s Prenajímateľom uzavrel, ak o to Spotrebiteľ požiada písomne ​​e-mailom zaslaným na emailovú adresu Prenajímateľa. V takomto e-maile sa Spotrebiteľovi odporúča požadovanú Zmluvu jednoznačne identifikovať, a to aspoň dátumom jej uzavretia, číslom a predmetom nájmu.

 

IV. Dodacie podmienky, náklady na dodanie a vrátenie predmetu nájmu a podmienky prevádzkovania predmetu nájmu

 1. Predmet nájmu bude Nájomcovi sprístupnený v deň začatia nájmu určený v Zmluve, a to na mieste určenom v Zmluve, teda v prevádzkových priestoroch Prenajímateľa alebo jeho zmluvného partnera alebo na mieste dodania, ktoré v Zmluve určí Nájomca, nie však skôr, ako bude zo strany Nájomcu uhradená peňažná zábezpeka v zmysle čl. V.
 2. V prípade bezdôvodného neprevzatia predmetu nájmu Nájomcom je Prenajímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy a uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.
 3. Nájomcovi sa pri preberaní predmetu nájmu od dopravcu odporúča prehliadnuť stav zásielky a v prípade akýchkoľvek známok jej zjavného poškodenia (roztrhnutý alebo deformovaný obal a pod.) by mal prevzatie zásielky odmietnuť a informovať o tom dopravcu.
 4. Prevzatím predmetu nájmu Spotrebiteľ udeľuje výslovný súhlas so začatím poskytovania služby prenájmu.
 5. Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu výlučne počas dohodnutej doby nájmu, a to spôsobom a na účely, na aké je predmet nájmu svojim charakterom určený. Používanie predmetu nájmu iným spôsobom a na iný účel, než je účel určenia predmetu nájmu, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, ktoré Prenajímateľa oprávňuje na odstúpenie od Zmluvy.
 6. Nájomca je povinný zabezpečovať počas doby nájmu bežnú údržbu predmetu nájmu, a zároveň je povinný oznámiť Prenajímateľovi akúkoľvek závadu, ktorá sa na predmete nájmu objaví, a to najneskôr do 24 hodín, a zdržať sa počas výskytu závady užívania predmetu nájmu. Nájomca je povinný zdržať sa akýchkoľvek zásahov do konštrukcie predmetu nájmu, ktoré nie sú súčasťou bežnej údržby, a zároveň sa zaväzuje, že predmet nájmu bude užívať výhradne v spojení s takým spotrebným materiálom (príslušenstvom), ktoré je pre predmet nájmu určený výrobcom predmetu nájmu.  Porušenie ktoréhokoľvek zo záväzkov Nájomcu podľa tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, ktoré Prenajímateľa oprávňuje na odstúpenie od Zmluvy.
 7. Nájomca bude pri užívaní predmetu nájmu postupovať v súlade s návodom na použite predmetu nájmu, ako aj v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré sa týkajú bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a to pri použití bežných ochranných prostriedkov (rukavice, okuliare a pod.). Zmluvné strany sa v tejto súvislosti uzavretím Zmluvy v súlade s ust. § 263 v spojení s § 373 zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, dohodli, že akákoľvek zodpovednosť Prenajímateľa za škodu či ujmu, ktorá by pri plnení Zmluvy mohla vzniknúť na strane Nájomcu, je zodpovednosť závislá na zavinení, a teda nie je objektívna. 
 8. Uzavretím Zmluvy Nájomca potvrdzuje, že s používaním predmetu nájmu má potrebné skúsenosti, certifikácie či školenia požadované na prevádzku predmetu nájmu.
 9. Predmet nájmu bude Nájomcom vrátený späť Prenajímateľovi najneskôr v deň skončenia nájmu určený v Zmluve, a to na mieste určenom v Zmluve, teda v prevádzkových priestoroch Prenajímateľa alebo jeho zmluvného partnera alebo na mieste dodania predmetu nájmu, ktoré v Zmluve určil Nájomca. Ponechanie si predmetu nájmu po skončení nájmu sa považuje za neoprávnené užívanie predmetu nájmu a porušenie tohto ods. 2, ktoré Prenajímateľa oprávňuje na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške denného nájomného v zmysle Zmluvy, navýšeného o 25 %, a to za každý deň trvania porušenia, pričom zmluvná pokuta je splatná na výzvu Prenajímateľa. Nárok na náhradu škody prevyšujúcej hodnotu zmluvnej pokuty tým nie je dotknutý.
 10. Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu 3. osobe, ani nie je oprávnený predmet nájmu zaťažiť akýmkoľvek právom v prospech 3. osoby. Porušenie tohto záväzku Nájomcu podľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, ktoré Prenajímateľa oprávňuje na odstúpenie od Zmluvy.
 11. Nájomca je povinný vrátiť predmet nájmu v stave, v akom ho od Prenajímateľa prevzal, s prihliadnutím na bežné opotrebovanie.
 12. Náklady na dodanie a vrátenie predmetu nájmu tovaru tvorí len cena dopravy, ktorú znáša Prenajímateľ.

 

V. Finančná zábezpeka a platobné podmienky

 1. Nájomca je povinný uhradiť Prenajímateľovi finančnú zábezpeku vo výške definovanej Zmluvou, ktorá je primeraná vo vzťahu k hodnote predmetu nájmu. Nájomca je povinný uhradiť finančnú zábezpeku bezodkladne po uzavretí Zmluvy. O zložení zábezpeky poskytne Prenajímateľ nájomcovi zodpovedajúci daňový doklad. Finančná zábezpeka sa neúročí.
 2. Prenajímateľ je oprávnený použiť finančnú zábezpeku alebo jej časť na uspokojenie svojej pohľadávky z titulu nájomného, ktoré je splatné pri vrátení predmetu nájmu, ako aj pohľadávky z titulu zmluvnej pokuty alebo Nájomcom uznanej škody, t. j. Prenajímateľ môže svoju pohľadávku započítať oproti pohľadávke Nájomcu na vrátenie zábezpeky, pričom Nájomca uzavretím Zmluvy dáva Prenajímateľovi súhlas s takýmto zápočtom. V prípade, že Zmluvné strany si dohodli iný spôsob úhrady a splatnosť nájomného, pričom Prenajímateľovi voči Nájomcovi nevznikne žiadna iná pohľadávka, Prenajímateľ finančnú zábezpeku Nájomcovi vráti pri vrátení predmetu nájmu v súlade s týmito podmienkami, a to rovnakým spôsobom, akým bola finančná zábezpeka uhradená.
 3. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, nájomné, ktorého výška je určená v Zmluve, je splatné pri vrátení predmetu nájmu, a to na základe faktúry vystavenej Prenajímateľom.
 4. Nájomné nezahŕňa náklady, ktoré pri použití predmetu nájmu znáša Nájomca, najmä náklady na pohonné hmoty či spotrebu elektrickej energie, ani náklady na spotrebný materiál určený na použitie v spojení s predmetom nájmu, ktorý si Nájomca môže od Prenajímateľa zakúpiť osobitnou kúpnou zmluvou.

 

VI. Odstúpenie od Zmluvy

 1. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy uzavretej za pomoci Internetového obchodu, t. j. v súlade s ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z., aj bez uvedenia dôvodu, iba do okamihu prevzatia predmetu nájmu. Od inak uzavretej Zmluvy môže Spotrebiteľ odstúpiť iba v súlade s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 2. Spotrebiteľ môže odstúpiť od Zmluvy ešte predtým, než mu bude predmet nájmu dodaný.
 3. Odstúpenie od Zmluvy môže Spotrebiteľ uskutočniť zaslaním písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy na adresu sídla Prenajímateľa, osobným odovzdaním písomného oznámenia na adrese sídla alebo ktorejkoľvek predajni Prenajímateľa alebo zaslaním tohto oznámenia na emailovú adresu Prenajímateľa uvedenú v týchto podmienkach. Obsahom odstúpenia od Zmluvy by malo byť aspoň meno a priezvisko Spotrebiteľa, ulica, číslo domu, PSČ, mesto, dátum uzavretia Zmluvy, číslo objednávky, resp. identifikácia predmetu nájmu. Pre odstúpenie od Zmluvy môže Spotrebiteľ využiť aj formulár označený ako „Formulár pre odstúpenie od zmluvy“, ktorý je prílohou týchto podmienok (len internetová verzia podmienok).
 4. Náklady za vrátenie predmetu nájmu a iné náklady spojené s vrátením predmetu nájmu Prenajímateľovi nesie Prenajímateľ.
 5. Prenajímateľ vráti Spotrebiteľovi všetky finančné prostriedky, ktoré mu Spotrebiteľ poskytol, t. j. finančnú zábezpeku, ktorú Spotrebiteľ uhradil pri uzavretí Zmluvy.
 6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odstúpenia od Zmluvy budú Spotrebiteľovi vyššie uvedené peňažné prostriedky vrátené prevodom na bankový účet Spotrebiteľa alebo na bankový účet, ktorý Spotrebiteľ oznámi Prenajímateľovi. Ak tento spôsob nie je možný, peňažné prostriedky budú Spotrebiteľovi vrátené formou poštovej poukážky zaslanej na adresu Spotrebiteľa.

 

VII. Zodpovednosť za vady

 1. Prenajímateľ zodpovedá za to, že predmet nájmu je v okamihu jeho prevzatia Nájomcom spôsobilý na riadne používanie, a to po celú dobu trvania nájmu.
 2. Ak predmet nájmu nemá vlastnosti uvedené v ods. 1 tohto článku podmienok, pričom vadu je možné odstrániť, má Nájomca právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Prenajímateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak to nie je možné, Prenajímateľ Nájomcovi poskytne náhradný predmet nájmu s rovnakým účelom určenia a porovnateľnými vlastnosťami. Ak to nie je možné, Nájomca je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
 3. Nároky zo zodpovednosti za vady predmetu nájmu môže Nájomca uplatniť u Prenajímateľa zaslaním alebo osobným odovzdaním reklamácie a vadného predmetu nájmu na adrese sídla alebo ktorejkoľvek predajne Prenajímateľa alebo zaslaním reklamácie na emailovú adresu Prenajímateľa uvedenú v týchto podmienkach.
 4. Prenajímateľ Spotrebiteľovi na jeho žiadosť vydá písomné potvrdenie o povinnostiach z vadného plnenia v rozsahu stanovenom zákonom.
 5. Prenajímateľ Spotrebiteľovi písomne potvrdí, kedy došlo k uplatneniu nároku Spotrebiteľa, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Spotrebiteľ požaduje. Po vybavení reklamácie Prenajímateľ Spotrebiteľovi písomne ​​potvrdí dátum a spôsob vybavenia reklamácie.
 6. Prenajímateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní a v prípade, kedy posúdenie vady vyžaduje technické zhodnotenie stavu predmetu nájmu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Prenajímateľ so Spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej lehote.
 7. Náklady na doručenie reklamovaného predmetu nájmu Prenajímateľovi Prenajímateľ Spotrebiteľovi preplatí v prípade, že reklamácia bude vyhodnotená ako oprávnená.

 

IIIX. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Prenajímateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prenajímateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Prenajímateľ porušil jeho práva. Ak Prenajímateľ na žiadosť Spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo Zmluvy medzi Prenajímateľom a Spotrebiteľom, a spory s touto Zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, ktorým je aj Slovenská obchodná inšpekcia, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Ďalšie subjekty ARS sú uvedené v zozname na stránkach http://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má Spotrebiteľ. Okrem ARS má Spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main.

 

IX. Zmluvné vzťahy s Podnikateľmi

 1. Ak Podnikateľ odmietne prevziať predmet nájmu, ktorý mu Prenajímateľ v súlade so Zmluvou dodal, je Podnikateľ okamihom odmietnutia v omeškaní s prevzatím predmetu nájmu a vzniká mu povinnosť zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z hodnoty desaťnásobku nájomného za každý deň omeškania až do prevzatia predmetu nájmu, resp. do odstúpenia od Zmluvy zo strany Prenajímateľa. Zmluvnou pokutou ani jej zaplatením nie je dotknutý nárok Prenajímateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla v súvislosti s odmietnutím Podnikateľa prevziať predmet nájmu, najmä nárok na náhradu nákladov spojených s dopravou predmetu nájmu.
 2. V prípade omeškania Podnikateľa so zaplatením nájomného je Podnikateľ povinný vedľa zákonného úroku z omeškania zaplatiť Prenajímateľovi aj zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z hodnoty desaťnásobku nájomného za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia dlhu. Tým nie je dotknutý nárok Prenajímateľa na náhradu škody vzniknutej Prenajímateľovi v dôsledku omeškania Podnikateľa.
 3. Prenajímateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu, najmä ak Podnikateľ v minulosti bezdôvodne odstúpil od predtým uzatvorenej Zmluvy, odmietol prevziať predmet nájmu alebo inak zneužil svojich práv vo vzťahu k Prenajímateľovi, a to až do okamihu doručenia predmetu nájmu Podnikateľovi.
 4. Podnikateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 5. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory medzi Prenajímateľom a Podnikateľom, ktorých predmetom je zaplatenie peňažného plnenia v prospech Prenajímateľa alebo náhrada škody ši ujmy na strane Prenajímateľa a ktoré by vyplývali zo Zmluvy a týchto podmienok, budú riešené pred Všeobecným Rozhodcovským súdom SR, Dunajská 8, 811 08 Bratislava (ďalej len „rozhodcovský súd“), jediným rozhodcom podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu. Strany sa týmto dohodli na dodatočnom doplnení právomoci rozhodcovského súdu k predošlým právnym vzťahom medzi stranami. Rozhodcu ustanovuje a vymenuje rozhodcovský súd. Rozhodnutie rozhodcovského súdu bude pre strany konečné a záväzné. Strany sa výslovne dohodli na možnosti súdu v zmysle ust. § 22a ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z., o rozhodcovskom konaní.

 

X. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto podmienky sú voľne dostupné na stránkach Internetového obchodu a Nájomcovi je umožnená ich archivácia a reprodukcia, a to najmä vytlačením príslušnej internetovej stránky, stiahnutím a uložením súboru vo formáte Portable Document Format (pdf) alebo uložením súboru obsahujúce tieto podmienky, ktorý Prenajímateľ zašle Nájomcovi v prílohe e-mailu potvrdzujúceho uzavretie Zmluvy a vyhlásení s ňou spojených.
 2. Nájomca berie na vedomie, že pri uzavretí Zmluvy dochádza k spracúvaniu osobných údajov Nájomcu, pričom spracovanie a ochrana týchto údajov sa spravuje ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uzavretím Zmluvy Nájomca potvrdzuje, že berie na vedomie nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov. Prenajímateľ upozorňuje, že pri uzavretí Zmluvy dochádza k spracovaniu identifikačných a kontaktných údajov, ktoré Nájomca dobrovoľne a sám uviedol pri uzavretí Zmluvy, a to za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, ktorá je tiež právnym základom spracovania údajov pre daný účel spracúvania. Nájomca berie na vedomie, že bez poskytnutia týchto údajov by uzavretie a plnenie Zmluvy nebolo možné. Osobné údaje pre účely Zmluvy budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností Prenajímateľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä z občianskeho zákonníka, obchodného zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona o archívoch a registratúrach, zákona o účtovníctve a zákona o DPH, t. j. minimálne po dobu 10 rokov. Spracovaním osobných údajov Nájomcu môže byť poverený poskytovateľ služieb spojených so zaistením riadnej prevádzky Internetového obchodu a správca CRM systému Prenajímateľa, poskytovateľ účtovných služieb pri zaúčtovaní daňových dokladov Prenajímateľa alebo poskytovateľ doručovacích služieb pri doručení objednaného predmetu nájmu. Pri spracovaní osobných údajov Nájomcu pre účely Zmluvy nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prenajímateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou sprostredkovateľa. Nájomca má predovšetkým právo požadovať od Prenajímateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prenajímateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Možnosť dojednania Zmluvy s využitím Internetovom obchode nie je primárne určená pre Nájomcov mladších ako 16 rokov.
 3. Prenajímateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť. Zmenené podmienky Prenajímateľ sprístupní na stránkach Internetového obchodu. Voči Nájomcovi je účinné vždy to znenie podmienok, ktoré sú účinné v čase uzavretia Zmluvy.
 4. V prípade, že niektorá časť týchto podmienok bude neplatná alebo v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, ostatné ustanovenia zostávajú touto neplatnosťou nedotknuté.
 5. Prílohou týchto podmienok je Formulár pre odstúpenie od Zmluvy uzavretej prostredníctvom Internetového obchodu.

Dokumenty: Podmienky prenájmu Solík - tlač 331.49 KB 331.49 KB Odstúpenie od zmluvy - prenájom Solík 111.28 KB 111.28 KB Protokol o vrátení - prenájom Solík 108.19 KB 108.19 KB Nájomná zmluva - prenájom Solík 105.38 KB 105.38 KB