Ako správne vybrať filtre na ochranu dýchacích ciest?

Odporučte stránku svojím známym

Ochrana dýchacích orgánov je téma, ktorej často venujeme malú pozornosť nielen doma (výpary pri maľovaní, lakovaní, prach pri brúsení,..) ale dokonca aj na pracovisku znečistenom prachom alebo plynmi, v ktorom by mala byť ochrana zdravia samozrejmosťou a často nutnosťou. Po vdýchnutí škodlivých látok musí naše telo vynaložiť veľa energie na ich vylúčenie a niektoré v ňom ostávajú natrvalo a časom alebo aj ihneď môžu spôsobiť závažné ochorenia. Preto je múdre správať sa k sebe zodpovedne a vždy, keď to situácia vyžaduje, siahnuť po ochranných prostriedkoch na ochranu dýchacích ciest.

K zabráneniu vstupu škodlivých látok do organizmu dýchacími cestami používame tzv. filtračnú ochranu, ktorá zachytí škodliviny pred vdýchnutím pomocou ochranného filtra.

Filtračné dýchacie prístroje čistia vdychovaný vzduch od škodlivín mechanickou, elektrostatickou alebo chemickou filtráciou alebo ich kombináciou. Sú limitované koncentráciou škodlivín v ovzduší stanovenou výrobcom a koncentráciou kyslíka vo vzduchu. Ak je úroveň kyslíka < 19,5 objemových %, filtre nie je možné použiť.

Filtre sú základnou súčasťou celotvárových masiek, polomasiek, respirátorov, prostriedkov na ochranu dýchacích ciest s núteným obehom alebo prívodom vzduchu. Na prístroj sa pripájajú a vymieňajú podľa potreby, alebo v prípade jednorázových respirátorov sú ich neoddeliteľnou súčasťou, čiže respirátor je sám o sebe zároveň aj filter.

 

       

 

Pred čím sa filtrami chránime

Ide o škodlivé látky, ktorých častice znečisťujú vzduch (prach, dym, aerosól) a nepriaznivo až ohrozujúco pôsobia na naše dýchacie orgány. Preto aj výber filtra závisí od druhu škodliviny, pred ktorou sa potrebujeme chrániť a filtrom zachytiť a od požadovanej filtračnej účinnosti.

Podľa látky, pred ktorou nás filter chráni, rozoznávame:

  • filtre proti časticiam – prachové a aerosólové filtre

  • filtre proti plynom a parám

  • kombinované filtre – podľa špecifických požiadaviek kombinujú vlastnosti filtrov proti plynom a parám a časticiam

 

Pre rýchlu identifikáciu sú filtre označené farbou, veľkými písmenami a číslom.

    
 

Pre voľbu správnej a účinnej ochrany dýchacích orgánov je potrebné:

  • identifikovať druh škodlivých látok – či ide o prach, kovový dym, chemické výpary, plyn, hmlu, paru – inú filtráciu používame proti prachovým časticiam než proti parám a výparom

  • poznať koncentráciu škodlivých látok – zistíme ju meraním koncentrácie prachu a chemických látok v ovzduší


Do úvahy treba vziať aj pracovné prostredie (vlhkosť, teplota, exteriér / interiér), ktorému budeme vystavení.

Na základe týchto informácií vieme zvoliť správny filtračný prostriedok na ochranu dýchania – filter, respirátor, maska/polomaska, systém s núteným obehom alebo prívodom vzduchu,..

Nesmieme zabúdnúť na správne nasadenie a používanie prostriedku na ochranu dýchania, prípadné použiť ďalšie ochranné pomôcky (okuliare, rukavice,..).

Zároveň musíme dodržiavať varovné pokyny a obmedzenia týchto prostriedkov.

 

Časticové filtre

Ide o najbežnejšie filtre, ktoré využijeme aj v domácom prostredí. Slúžia na jednorázové (označenie NR - non reusable) a opakované použitie (označenie R - reusable). Sú určené na ochranu proti prachu a aerosólu.

Rozsah použitia je určený typom filtra P1, P2 a P3, ktorý určuje množstvo a typ zachytených prachových častíc. Množstvo je určené násobkom najvyššej prípustnej koncentrácie látky v ovzduší (NPK-P) a prípustného expozičného limitu látok v ovzduší (PEL).

Typy prachových a aerosolových filtrov

Typ filtra

Farebné označenie

Chránia pred

Nechránia pred

Maximána koncentrácia škodlivín

Minimálna účinnosť

Polomaska

Celotvárová maska

P1

biela

pevnými inertnými časticami a aersólom bez zvláštnej toxicity

napr. uhličitan vápenatý, omietkový, tehlový prach, peľ, srsť

kvapkami aerosólu, karcinogénnymi a rádioaktívnymi časticami, vzduchom prenosnými biologickými činiteľmi rizikovej triedy 2 a 3, enzýmami, mikroorganizmami – vírusy, baktérie, plesne

4 x PEL

4 x PEL

78%

P2

biela

biologickými zlúčeninami, karcinogénnymi zlúčeninami, škodlivými pevnými časticami, škodlivými či dráždivými vodným aerosólom,

napr. oxid kremičitý, uhličitan sodný, železný, drevený, sklenný prach, pesticidy rozpustné vo vode, obilný prach, pleseň, huby, výfukové plyny

rádioaktívnymi zlúčeninami, vírusmi, enzýmami, vzduchom prenosným biologickým materiálom rizikovej triedy 3

12 x PEL

16 x PEL

92%

P3

biela

biologickými zlúčeninami, jedovatými pevnými časticami, vodným aerosólom

napr. baktérie TBC, azbest, rádioaktívne častice berýlia

 

50 x PEL

200 x PEL

 

*maska bez medzier a možnosti prieniku vzduchu mimo obvod masky

98%

NPK-P - najvyššia prípustná koncentrácia chemickej látky v pracovnom ovzduší je to taká koncentrácia chemickej látky, kterej nesmie byť zamestnanec v žiadnom časovom úseku pracovnej doby vystavený. Nesmie byť v žiadnom prípade prekročená

PEL - prípustný expozičný limit chemickej látky alebo prachu – je to celozmenový časovo vážený priemer koncentrácie plynov, pár alebo aerosolí v pracovnom ovzduší, ktorým môže býť zamestnanec vystavený v 8-hodinovej alebo kratšej zmene týždennej pracovnej doby bez toho, aby u neho nedošlo aj pri celoživotnej pracovnej expozícii k ohrozeniu a poškodeniu zdravia, pracovnej schopnosti a výkonnosti.

NPK-P = PEL (daný tabuľkovo) x koncentrácia danej látky v prostredí

 

  

Životnosť časticových filtrov

Životnosť filtrov v jednorázovej respiračnej maske je obmedzená na jednu pracovnú zmenu, pretože ich nie je možné vyčistiť. Je však závislá aj od faktorov ako je koncentrácia škodlivých látok, frekvencia dýchania, doba použitia, prostredie pracoviska (vlhkosť, pary, znečistenie).

Životnosť opätovne použiteľných filtrov je možné predĺžiť čistením a skladovaním v uzatvorených nádobach bez prístupu vzduchu a vlhkosti. Rovnako ako pri jednorázových filtroch ovplyvňuje ich životnosť množstvo faktorov. Časticové filtre meníme pri zvýšení nádychového odporu, ktorý indikuje upchatie plochy filtra časticami. Filtre čistíme a meníme vždy v súlade s pokynmi výrobcu.

Filtre, ktoré boli vybrané z pôvodného obalu, sa môžu skladovať maximálne 6 mesiacov, aj keď neboli použité.

 

Filtre na ochranu proti plynov a parám

Vyšší stupeň ochrany poskytujú filtre na ochranu proti plynom a parám. Sú značené veľkým písmenom a / alebo číslom.

Veľkým písmenom sa označuje typ filtra. Písmeno označuje skupinu látok, pre ktoré je filter určený, čiže prostredie, v ktorom daný filter nasadzujeme. Pre rýchlu identifikáciu je každému písmenu priradená farba:

Typ

filtra

Farebné označenie

Ochrana proti

Príklady rizík

A

hnedá

organickým plynom a parám, ktorých bod varu je > 65°C

(rozpúšťadlá a uhľovodíky)

 

terpentýn, toluén, xylén, styrén, benzén, cyklohexán, trichlóretylén, tetrachlórmetán, rozpúšťadlá na báze benzénu, nafta, lakový benzín, petrolej, minerálny terpentýn, riedidlá, organické zlúčeniny (fenoly, dimetylformamid, furfurylalkohol),

ftaláty, fenolové a epoxidové živice,...

B

šedá

anorganickým plynom a parám, okrem oxidu uhoľnatého

acetón, étery, metanol, chlór, bróm, fluór, oxid dusičitý, sírovodík, kyanovodík, brómovodík, chlórovodík, peroxid vodíka

E

žltá

oxidu siričitému a niektorým kyslým parám a plynom

kyslé plyny, plynné kyseliny, niektoré organické kyseliny, kyselina dusičná, oxid siričitý, chlorovodík, kyselina sírová, kyselina mravčia, siričitan sodný, fluorovodík

K

zelená

amoniaku a niektorým aminoderivátom

amoniak a jeho organicé zlúčeniny - metylamín, etylamín, etyléndiamín, dietylamín, dimethylamím

Hg

červená

ortuti (max. životnosť používania 50 hodín)

ortuť

AX

hnedá

organickým plynom a parám, ktorých bod varu je ≤ 65°C (určené na jedno použitie, čo je spravidla jedna pracovná zmena a len v celotvárových maskách)

acetón, étery, metanol, acetaldehyd, bután, butadién, dietyléter, dichlórmetán, dimetyléter, etylénoxid, metylénchlorid, metylacetát, vinylchlorid

Číslo označuje absorpčnú triedu filtra, t.j. mieru kapacity (maximálne množstvo škodliviny), do ktorej dokáže filter škodlivé látky zachytiť:

Trieda

filtra

Absorbčná kapacita

Maximálna koncentrácia škodlivín

1

nízka

< 1 000 ppm (0,1 obj. %) alebo do 10 x PEL polomaska, do 200 x PEL celotvárová maska *

2

stredná

< 5000 ppm (0,5 obj. % ) alebo do 10 x PEL polomaska, do 200 x PEL celotvárová maska *

3

vysoká

< 10 000 ppm (1 obj. %)

* dodržiava sa ten limit, ktorého hranica se dosiahne skôr / čo je nižšia úroveň

ppm - koncentrácia častíc v miliónoch

 

 

Životnosť filtrov na ochranu proti plynom a výparom

Životnosť filtrov na ochranu pred plynmi a výparmi závisí od mnohých faktorov, napr. umiestnenie pracoviska, doba vystavenia škodlivinám, kontaminácia, druh vykonávanej činnosti. Pri intenzívnej telesnej námahe je zvýšená frekvencia dýchania a objem vdychovaného vzduchu je väčší a preto dochádza k rýchlejšiemu opotrebovaniu filtra. Jeho používanie ukončíme, keď cez filter cítime zápach alebo chuť škodlivej látky, alebo keď sa nám začne ťažšie dýchať.

Upozornenie: filtre proti plynom a parám by nemali byť používané k ochrane pri látkach, ktoré majú slabé výstražné vlastnosti (zápach alebo chuť). Bod varu by mal byť nad 65°C.

 

Ak si svoje zdravie vážite a potrebujete si zabezpečiť nový filter, respirátor alebo masku, budeme radi, ak si pozriete našu ponuku prostriedkov na ochranu dýchacích ciest.


Súvisiace produkty
Perfektná tesnosť
Filtračný respirátor 3M™ Aura™ 9320+ FFP2
2,22 s DPH 1,85 bez DPH
Skladom 180 ks
Polomaska 3M 6300 veľkosť L
16,84 s DPH 14,03 bez DPH
Skladom 8 ks
Na nebezpečný odpad
Maximálna ochrana
Časticový filter 3M 6099 ABEK2-P3
23,95 s DPH 19,96 bez DPH
Skladom 24 ks
Časticový filter absorbčný 3M 6038 P3
8,04 s DPH 6,70 bez DPH
Skladom 54 ks
Maximálna ochrana
Celotvárová maska 3M 6700 veľkosť S
148,43 s DPH 123,69 bez DPH
Skladom 4 ks
Respirátor 3. generácie
o 78% komfortnejší
Filtračný respirátor 3M™ Aura™ 9332+ Gen 3 FFP3
4,35 s DPH 3,63 bez DPH
Skladom 1 ks
Filtračný respirátor 3M™ Aura™ 9332+ FFP3
8,21 s DPH 6,84 bez DPH
Skladom 80 ks
Indikátor životnosti
Časticový filter 3M 6055I A2 ESLI
8,51 s DPH 7,09 bez DPH
Skladom 46 ks
ochrana proti prachu
vhodné pre brusičov
Časticový filter 3M 2125 P2
4,72 s DPH 3,93 bez DPH
Skladom 54 ks
Ku filtrom 5000 a 6000
Držiak filtra 501 3M
4,22 s DPH 3,52 bez DPH
Skladom 21 pár